Sustainability Navigation

Keyboard for an iPad - language change

Đã trả lời

Bình luận

1 bình luận

  • Bình luận chính thức
    Balaji P

    Hi Sona, thank you for reaching out to Logitech. I would like to inform you that, it is not possible to change the keyboard language to Czech.

    Thanks for choosing Logitech, have a good day.

    Thao tác bình luận Đường dẫn cố định

Vui lòng đăng nhập để lại bình luận.